Vaihtoautokeskus logo

Tietosuojaseloste ja Rekisteriseloste

Pörhön Autoliike tuntee vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti huolehtien yksityisyyden suojan toteutumisesta ja korkeasta tietoturvasta. Pörhön Autoliike pyrkii jatkuvasti kehittämään tietosuojan toteuttamisen keinoja omassa toiminnassaan.

Oheisesta julkisesta henkilötietojen käsittelyn kuvauksesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

Rekisterin pitäjä: Pörhön Autoliike Oy, Tyrnäväntie 8, 90400 Oulu, vaihde: 020 762 44

Yhteydenotto-osoite: tietosuoja(at)porho.fi

Rekisterin nimi:

Pörhön Autoliike Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja yhteistyösuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen sekä markkinointi. Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille voidaan antaa rajoitettuja oikeuksia käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen sekä toimitusten, tilausten ja toimeksiantojen toteuttamiseksi sopimusperusteisesti. Mainonnassa, markkinoinnissa ja asiakasviestinnässä, jollei kyse ole lakisääteiden velvoitteen toteuttamisesta, käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella. Rekisteröidyllä on näiltä osin oikeus peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä yllä mainittuun osoitteeseen ja käyttämällä uutiskirjeissä annettua mahdollisuutta kieltäytyä vastaanottamasta niitä.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan nimi, arvo tai ammatti, osoite, lanka- ja mobiilipuhelinnumero, faxinumero, sähköpostiosoite, henkilöasiakkuus- ja yhteisöasiakkuustieto sekä suostumus/ kielto sähköiseen mainontaan (mobiili ja s-posti), kielipreferenssi sekä mahdolliset kiinnostuksen kohteita tai mieltymyksiä koskevat tiedot. Yrityksen kiinteistöihin sijoitetun kameravalvonnan tallenteet, joissa rekisteröity on tunnistettavissa. Yritys- ja yhteisöasiakkuuksien y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi. Tietosisältöön kuuluvat myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset auto- ja tapahtumatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse, julkiset tietolähteet, kuten ajoneuvohallintakeskus sekä mahdolliset muut rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit. Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden jatkumisen ajamisen, jollei rekisterinpitäjän lakisääteisistä velvoitteista johtuen ole syytä pidempään säilytysaikaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Pörhön Autoliike Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja muun muassa maahantuojien maahantuomien ajoneuvojen jälleenmyyjille keskitettyjen asiakastietokantojen välityksellä. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista, jolloin rekisterinpitäjä noudattaa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen siirtoa koskevaa lainsäädäntöä ja tekee mm. asianmukaiset siirtoa koskevat vakiosopimukset.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät tiedot sijaitsevat Pörhön Autoliike Oy:n suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukittavissa kaapeissa tai tiloissa, joissa on kulunvalvonta.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Pörhön Autoliike Oy, Tyrnäväntie 8, 90400 Oulu tai sähköisesti yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tarkastuspyynnön yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys, jotta pyyntö voidaan käsitellä. Tarkastuspyyntö on kerran kalenterivuodessa ilmainen ja tätä seuraavista pyynnöistä saman kalenterivuoden aikana voidaan periä kohtuullisena kustannuksena 65 € per pyyntö.

Tietojen korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjaamaan itseään koskeva virheellinen tieto. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Pörhön Autoliike Oy, Tyrnäväntie 8, 90400 Oulu tai sähköisesti yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys, jotta pyyntö voidaan käsitellä.

Tietojen poisto-oikeus ja oikeus tulla unohdetuksi sekä oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä voi pyytää poistamaan itseään koskevat tiedot ja tulla unohdetuksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä sekä pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Pörhön Autoliike Oy, Tyrnäväntie 8, 90400 Oulu tai sähköisesti yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys, jotta pyyntö voidaan käsitellä. Pyynnön perusteella rekisterinpitäjä selvittää, (i) mitkä tiedot ovat poistettavissa ja mitä tietoa rekisterinpitäjällä on lakisääteisistä velvoitteista johtuen kuitenkin oikeus ja velvollisuus säilyttää, (ii) mitä tietojen käsittelyä voidaan rajoittaa ja miksi käsittelyä ei voida rajoittaa sekä (iii) miten vastustuspyyntöön voidaan reagoida ja onko lakisääteistä velvoitetta tietojen käsittelyyn olemassa.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Pörhön Autoliikkeen Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Pörhön Autoliikkeen Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.